فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی

Cultural sociology

نشریه جامعه پژوهی فرهنگی بر این اساس شکل گرفته است که بررسی مسائل اجتماعی، فارغ از زمینه­ های فرهنگی آنها، تلاشی غیرمنطقی، غیرعلمی، و غیر واقع بینانه است؛ زیرا هیچ پدیده یا واقعه اجتماعی را نمی ­توان یافت که در بستری فرهنگی پدید نیامده و یا جنبه و صبغه فرهنگی نداشته باشد. از این رو، بررسی روابط دوجانبه امور اجتماعی و امور فرهنگی و توجه وافی به مناسبات تنگاتنگ آنها با یکدیگر، ضرورت و اولویت تام دارد.

این نشریه در تاریخ ۹۱.۸.۲۴ از وزارت علوم اعتبار علمی – پژوهشی دریافت نموده است. لذا از محققان در حوزه مطالعات اجتماعی دعوت به ارسال مقاله می­شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات