فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

The Journal Of Planning and Budgeting

فصلنامه "برنامه ریزی و بودجه" بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۵۹۱۰۹ مورخ ۱۳۹۰.۰۸.۱۷ از شماره ۱۱۲ دارای اعتبار علمی - پژوهشی است و چاپ مقاله د ر آن برای ارتقای اعضای هیات علمی د انشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی موثر است.

اهداف
• تقویت جایگاه دانش رشته های اقتصاد در هرم حاکمیت شایسته
• کمک به تولید دانش بومی در رشته های مختلف اقتصاد
• ایجاد بستری مناسب برای نظریه پردازی با رویکرد مرجعیت علمی
• شکل دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور
• ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و بین المللی
• ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه کشور و توجه ویژه به موضوعات سیاستگذاری

جامعه مخاطب نشریه

تمامی پژوهشگران، استادان، دانشجویان و فعالان حوزه ی اقتصاد و برنامه ریزی
برنامه ریزان و دست اندرکاران امور توسعه و اقتصادی کشور