دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی

Journal of Applied Electeromagnetics

فصلنامه الکترومغناطیس  کاربردی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی و ارتقا فرهنگ پژوهشی در سطح کشور همچنین تعمیق ترویج دانش و یافته های تحقیقاتی، توسعه دانش تولید شده در شعاع ملی و بین المللی تعریف می گردد. همکاری علمی بین محققان و صاحب نظران از جمله اهداف کلیدی در انتشار مجلات علمی می باشد، در همین راستا با توجه به بهره گیری از تجارب قبلی، در محورها ی زیر مبادرت به انتشار "  مجله علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی" نموده است.

۱- نظریه الکترومغناطیس

۲-  منابع الکترومغناطیس

۳-  آنتن- انتشار امواج

۴-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی

۵-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی

۶-  اندازه گیری الکترومغناطیسی

۷-  مواد الکترومغناطیسی

۸-  الکترومغناطیس زیستی

۹-  استانداردها

۱۰- سایرکاربردها

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات