فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ

The Quarterly Journal of Art and Culture Studies

فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ توسط مرکز توسعه آموزش های نوین در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با فرهنگ و هنر مقالات فارسی می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات