نشریه آفاق علوم انسانی

Journal of Afagh

این نشریه به عنوان یک ماهنامه فعال در زمینه رشته های علوم انسانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز شماره ۷۸۹۶۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به عنوان نشریه علمی تخصصی به صورت چاپی تاسیس گردید. این نشریه تا مرداد ماه ۱۳۹۶ تحت عنوان پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی به کار خود ادامه داد و بعد به آفاق علوم انسانی تغییر نام داد. هدف نشریه فراهم کردن فرصت های بیشتر برای نشر دانش نویسندگان مقالات علمی می باشد. خط مشی نشریه حتی الامکان خودداری از رد مقالات حایز شرایط حداقلی و تلاش برای بهبود مقالات و قدرت نویسندگی نویسندگان از راه داوری های پی در پی و پیشنهاد اصلاحات می باشد.

محورهای پژوهشی نشریه:

-تاریخ جهان

-علوم اجتماعی

-علوم سیاسی

-رشته های علوم انسانی و موضوعات بین رشته ای