فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

Urban and Regional Development Planning

نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با برنامه ریزی و توسعه شهری می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  • توسعه شهری و منطقه ای
  • مدیریت و نگهداری شهری و منطقه ای
  • مدیریت ساخت و ساز
  • برنامه ریزی شهری
  • ساخت و ساز مسکونی
  • ساخت و ساز تجاری
  • ساخت و ساز صنعتی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات