دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث

دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در چهار عنوان تخصصی ذیل مقاله می پذیرد: ۱-فقه و اصول ۲-علوم قرآن و حدیث ۳-فلسفه و کلام ۴- تاریخ و فرهنگ

مراحل بررسی و انتشار مقاله‌ها

۱ اعلام وصول پس از دریافت مقاله. ۲ بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در «راهنمای تدوین مقالات» رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می‌شود). ۳ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، برای داوران فرستاده می‌شود تا درباره ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند. ۴ نتایج داوریها در جلسات هیات تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. ۵ نظر نهایی هیات تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله‌ها می‌رسد. ۶ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجله به نویسندگان اهدا خواهد شد.