فصلنامه حوزه

Journal Of Hozeh

فصلنامه حوزه از سال ۱۳۶۲ توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه علوم اسلامی به زبان فارسی مقاله می پذیرد.