دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology

مجله تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی وابسته به دانشگاه گنبد کاووس به منظور انتشار نتایج پژوهش ها و توسعه و ترویج علوم مربوط به فیزیولوژی و اکولوژی، مطالعات پژوهشی را که قبلا در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای بررسی به آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تایید، به ترتیب اولویت زمان پذیرش چاپ می کند.

از دانش پژوهان دعوت می شود مقاله های خود را در زمینه های مختلف علوم اکولوژی، فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی شامل:

  • اکوفیزیولوژی رقابت گیاهان،
  • فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان، اثر عوامل محیطی زنده و غیر زنده و بر روی گیاهان،
  • کاربرد اکوفیزیولوژیک در مطالعه روابط متقابل بین گیاهان زراعی و علف های هرز،
  • جنبه های اکوفیزیولوژیک زندگی همزیستی،
  • دگر آسیبی و خود آسیبی در گیاهان،
  • اثرآلاینده ها بر گیاهان و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

در اختیار نشریه قرار دهند. مسئولیت محتوی مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات