دفاعیه ارشد: بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با خودکارآمدی تحصیلی، هیجان های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول

Investigating the relationship between learning styles and academic self-efficacy, academic emotions and academic motivation among first year high school students

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با خودکارآمدی تحصیلی، هیجان های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول روز چهارشنبه، 20 تیر، 1403 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با خودکارآمدی تحصیلی، هیجان های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره ی اول شهر سیرجان در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. تعداد حجم نمونه براساس جدول مورگان، 375 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای بود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک یادگیری کلب (1971)، انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (۱۹۹۲)، خودکارآمدی جینگز و مورگان (1999) و هیجان های تحصیلی پکران و همکاران (2005) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ازروش آمار توصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده ها استفاده شده است؛ سپس برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون و برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از روش رگرسیون چندگانه به روش همزمان با کمک نرم افزار SPSS-26 استفاده شد. یافته ها نشان دادند که در پیش بینی سبک یادگیری تجربه عینی، مشاهده تعاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش گری فعال مشخص گردید که متغیر انگیزش درونی بیشترین تاثیر مثبت را دارد. لذا توصیه می شود که مسئولین مدارس، برنامه های آموزشی را در راستای افزایش خلاقیت، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان و در جهت آشنایی هر چه بیشتر معلمان و دانش آموزان با سبک های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و یادگیری آزمایشگری فعال تدارک ببینند.
معرفی سخنرانان: گردآورنده: وجیهه عربی محمودآبادی استاد راهنما: دکتر محمد خیر استاد داور: دکتر مرتضی عباسی استاد مشاور: دکتر شیرین نوعی
درج در سایت: 18 تیر 1403 - تعداد مشاهده 128 بار