مقالات فصلنامه مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار، دوره 3، شماره 1