مقالات فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، دوره 47، شماره 1