مقالات مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، دوره 3، شماره 2