مقالات نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار، دوره 4، شماره 3