مقالات فصلنامه فقهی و حقوقی عرشیان فارس، دوره 1، شماره 4