مقالات فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی، دوره 13، شماره 4