دفاعیه ارشد: تاثیر مصرف عصاره خارخاسک بر استرس اکسیداتیو ،توان عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری در فوتبالیست های شیراز

The effect of Tribulus terrestris extract on oxidative stress, and delayed onset muscle soreness in football players of Shiraz

تاثیر مصرف عصاره خارخاسک بر استرس اکسیداتیو ،توان عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری در فوتبالیست های شیراز روز دوشنبه، 11 دی، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر مصرف کوتاه مدت عصاره خارخاسک بر استرس اکسیداتیو، توان عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری فوتبالیست ها بود. ۳۰ بازیکن مرد فوتبال رده سنی جوانان به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه مکمل و دارونما (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون، آزمودنی ها به انجام فعالیت بدنی شامل تمرین شبیه سازی فوتبال پرداختند. بیشاپ و همکاران در سال ۱۹۹۹ این پروتکل تمرینی را اجرا کرده اند. قبل و بعد فعالیت نمونه خونی برای اندازه گیری سطوح مالون دی آلدئید (MDA) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) از آنها اخذ گردید. در زمان های ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۷۲ ساعت بعد از فعالیت نیز مقدار درد عضلانی (VAS) اندازه گیری شد. همچنین ۲۴ ساعت قبل از فعالیت پیش آزمون و نیز ۲۴ ساعت قبل از فعالیت پس آزمون، توان عضلانی اندازه گیری شدند. بین پیش آزمون و پس آزمون، به مدت ۲ هفته، آزمودنی ها در برنامه مکمل گیری مختص به گروه خود شرکت کردند، به طوری که یک گروه عصاره خارخاسک و یک گروه نیز دارونما (پودر آرد) بصورت مشابه در دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز دریافت کردند. نتایج نشان داد که مصرف کوتاه مدت عصاره خارخاسک به مدت دو هفته منجر به کمی افزایش در ظرفیت توان عضلانی فوتبالیست ها شد اما این افزایش به لحاظ آماری معنادار نبود (P>۰.۰۵). از طرف دیگر، نتایج نشان داد که مصرف کوتاه مدت عصاره خارخاسک منجر به کاهش معنادار درد عضلانی و سطوح سرمی مالون دی آلدئید (MDA) لاکتات دهیدروژناز (LDH) بعد از فعالیت شدید شبیه سازی شده فوتبال در فوتبالیست ها شد (P<۰.۰۵). احتمالا سطح اولیه توان عضلانی این افراد به گونه ای بوده است که بهبود بیشتر در آن به سادگی و در تنها دو هفته میسر نمی شود. در مقابل، به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت عصاره خارخاسک به کاهش استرس اکسیداتیو و کوفتگی عضلانی تاخیری بعد از فعالیت ورزشی شدید در فوتبالیست های جوان می گردد که احتمالا به دلیل خواص آنتی اکسیدانی خارخاسک می باشد. واژگان کلیدی: خارخاسک، کوفتگی عضلانی تاخیری، استرس اکسیداتیو، توان عضلانی، فوتبال
معرفی سخنرانان: نگارنده: فاطمه راه پیما استاد راهنما:خانم دکتر مصلی نژاد استاد مشاور: آقای دکتر مقدسی استاد داور:آقای دکتر پساوند
درج در سایت: 21 آذر 1402 - تعداد مشاهده 161 بار