دفاعیه ارشد: اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر فشار اکسایشی و کاسپاز۳ در موش های آزمایشی مبتلا به سرطان کولون

The effect of eight weeks of intense intermittent exercise with pomegranate juice supplementation on oxidative stress and caspase 3 in experimental rats with colon cancer

اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر فشار اکسایشی و کاسپاز۳ در موش های آزمایشی مبتلا به سرطان کولون روز دوشنبه، 6 آذر، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سرطان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل دهی آب انار بر فشار اکسایشی و کاسپاز۳ در موش های آزمایشی مبتلا به سرطان کولون واژگان کلیدی: تمرین تناوبی شدید_مکمل دهی آب انار_فشار اکسایشی_کاسپاز۳
معرفی سخنرانان: نگارنده: نازیلا دژبخش استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شیخانی استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مصلی نژاد استاد داور: جناب آقای دکتر پساوند
درج در سایت: 27 آبان 1402 - تعداد مشاهده 78 بار