مقالات فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، دوره 8، شماره 4