مقالات فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، دوره 17، شماره 2