مقالات فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 53، شماره 3