مجله مدیریت پژوهش های بین المللی

Journal of international research management

مدیریت پژوهش‌های بین‌المللی پلی است برای کمک به پژوهشگران جهت انتشار مقالات پژوهشی آن‌ها که برخی از دایره فعالیت‌ها به شرح ذیل است می‌شود:

تاریخ ادیان؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و عرضه نظریات و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛جغرافیای تاریخی ادیان؛ نگاه محققانه به محدوده جغرافیایی ادیان در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم؛


منابع حجیت در ادیان؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائر ادیان.


اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان در شاخه‌های مبدا‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... .


شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشه شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی.


مطالعات تطبیقی در عرصه‌های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.