مقالات نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 23، شماره 3