دوفصلنامه آموزه های فقه و اصول مقارن

Jurisprudence teachings and principles of symmetry

دو فصلنامه «آموزه های فقه و اصول مقارن» وابسته به «واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب» بوده و با همکاری «معاونت علمی حوزه علمیه خراسان» فعالیت رسمی خود را در بهار سال ۱۴۰۲آغاز کرده است.

پیرو منویات مقام معظم رهبری، مدرسه علمیه عالی نواب در نظر دارد با استفاده از اندیشه ها و نظرات اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، در جهت تقویت توسعه و ارتقاء گفتمان فقه و اصول مقارن، گامی برداشته و در قالب دو فصلنامه آموزه های فقه و اصول مقارن به تحقق آرمان های حوزوری و تحولی دست یابد.