سخنرانی علمی: موجودی مواد و کالای غیرعادی و عملکرد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعاملی حساب های پرداختنی تجاری

Abnormal inventory and performance and trade credit in manufacturing companies

موجودی مواد و کالای غیرعادی و عملکرد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعاملی حساب های پرداختنی تجاری روز دوشنبه، 27 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
پژوهش حاضر با هدف بررسی موجودی مواد و کالای غیرعادی و عملکرد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعاملی حساب های پرداختنی تجاری انجام گرفت. از این رو پژوهش در پی یافتن این سوال است که: آیا موجودی مواد و کالای غیرعادی بر عملکرد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعاملی حساب های پرداختنی تاثیر معناداری دارد؟ نمونه آماری شامل ۱۴۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ است. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها، از رگرسیون خطی و غیرخطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از مستقل بودن عملکرد شرکت های تولیدی از میزان و سطح بالای موجودی مواد و کالای غیرعادی، از یک سو و در مقابل، مثبت و معنادار بودن تاثیر موجودی مواد و کالای غیرعادی در سطوح پایین بر عملکرد شرکت های تولیدی است. به عبارت دیگر، بر مبنای مدل رگرسیونی غیرخطی، عملکرد شرکت های تولیدی با افزایش سطوح پایین موجودی مواد و کالای غیرعادی رابطه مستقیم دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که تاثیر اثر تعاملی حساب های پرداختنی در متغیر سطح پایین موجودی مواد و کالای غیرعادی بر عملکرد شرکت های تولیدی معنادار نمی باشد. افزون بر این، نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سن شرکت و رشد فروش بر عملکرد شرکت های تولیدی است. واژگان کلیدی: موجودی مواد و کالای غیرعادی، عملکرد، حساب های پرداختنی تجاری، شرکت های تولیدی.
معرفی سخنرانان: نگارنده: زهره رجبی استاد راهنما: جناب دکتر حمید محمود آبادی استاد مشاور: جناب دکتر محمد کیامهر استاد داور: جناب دکتر امین ناظمی
درج در سایت: 22 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 66 بار