مقالات فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی، دوره 4، شماره 14