مقالات فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی، دوره 2، شماره 3