مقالات دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره 2، شماره 1