مقالات دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی، دوره 2، شماره 4