مقالات فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، دوره 39، شماره 1