: تحولات طراحی فرش از دوره تیموریان تا صفویان

تحولات طراحی فرش از دوره تیموریان تا صفویان روز دوشنبه، 8 خرداد، 1402 توسط دانشگاه هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی

برگزار کننده: دانشگاه هنر شیراز

معرفی سخنرانان: جناب آقای دکتر داوود شادلو استادیار گروه فرش دانشگاه هنر شیراز
درج در سایت: 3 خرداد 1402 - تعداد مشاهده 57 بار