مقالات فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 11، شماره 40