مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان»

Criticism of Philosophy and Religions and Mysticism

مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» گروه فلسفه و کلام ادیان و عرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۶ با هدف ارتقای نقدهای مرتبط با فلسفه راه اندازی شده است. از آن جا که پیشرفت در حوزه علوم انسانی به طور کلی و نقد به طور خاص، نیازمند تعامل و ایجاد بحث است؛ این مجله به انتشار مقالات و یادداشتهای انتقادی می پردازد که به ترویج و غنای علمی نقد‌های ادبی مخصوصا در حوزه فلسفه و کلام ادیان و عرفان تاکید دارد و با تلفیق دانش، روش و تجارب دو دهه نقد سبب بروز خلاقیت و گفتمان جدید در این زمینه گردد. این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار میدهد:

نقد و بررسی کتب دانشگاهی در حوزه فلسفه و کلام ادیان و عرفان
نقد و بررسی ترجمه ها در حوزه فلسفه و کلام ادیان و عرفان
نقد و بررسی برنامه‌های درسی حوزه فلسفه و کلام ادیان و عرفان