دانشنامه ادبیات عرب

Encyclopedia of Arabic Literature

دانشنامه ادبیات عرب (Encyclopedia of Arabic Literature) منبعی معتبر درباره نویسندگان و شاعران، آثار، انواع ادبی، اصطلاحات کلیدی، مفاهیم و موضوعات ادبیات عرب است.

این دانشنامه دوره های کلاسیک (پیش از اسلام تا ۶۵۶ق/ ۱۲۵۸م)، انتقال (۶۵۶-۱۲۱۲ق/۱۲۵۸-۱۷۹۸م) و دوران مدرن را در یک اثر واحد پوشش می دهد. دانشنامه ادبیات عرب  بیش از ۱۳۰۰ مدخل تالیفی مستقل دارد.

در این دانشنامه متخصصان تحقیقات نوین و کهن را با هم آمیخته اند تا تحلیل و تفسیری موثق در مجموعه‌ای از زمینه های گوناگون ارائه دهند. دانشنامه ادبیات عرب به کوشش جولی اسکات میثمی (Julie Scott Meisami) و پل استارکی (Paul Starkey) در دو مجلد به زبان انگلیسی منتشر شد(راتلیج، ۱۹۹۸م). در طرح پژوهشی حاضر این اثر به زبان فارسی ترجمه و تکمیل می‌شود.