مقالات نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره 41، شماره 4