دوره آموزشی: دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های امور مهندسی و نظارت توزیع نیروی برق

Safety Training Course in Engineering Activities and Supervision of Electrical Utility

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های امور مهندسی و نظارت توزیع نیروی برق روز یکشنبه، 18 دی، 1401 توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی

برگزار کننده: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

الزامات شرکت توانیر استانداردهای طراحی و مهندسی الزامات حفاظت فنی الزامات استاندارد NFPA ۷۰E

درج در سایت: 15 دی 1401 - تعداد مشاهده 370 بار