دوفصنامه گفتمان فقه تربیتی

دوفصلنامه علمی تخصصی گفتمان فقه تربیتی توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با فقه تربیتی مقالات فارسی می پذیرد.