مقالات فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی، دوره 3، شماره 12