دوفصلنامه یافته های علوم قرآنی

Findings of Quranic Knowledge

دوفصلنامه یافته های علوم قرآنی توسط دانشگاه بین ‌المللی المصطفی (ص)-افغانستان منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با علوم قرآنی مقاله می پذیرد.