دوفصلنامه یافته های فقهی معارفی

دوفصلنامه یافته های فقهی معارفی توسط دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) افغانستان منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با فقه و معارف مقاله می پذیرد.

زبان پذیرش مقالات فارسی است.