دوفصلنامه یافته های مدیریت دولتی

دوفصلنامه یافته های مدیریت دولتی توسط دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) افغانستان منتشر می شود.

این مجله به زبان فارسی مقالات مرتبط با حوزه های مدیریت دولتی را می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات