فصلنامه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی

Psychological studies with an Islamic approach

دو فصلنامه تخصصی مطالعات روان شناسی با رویکرد اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱، به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی مجوز انتشار به شماره ۸۶۸۹۸ از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.