دوفصلنامه مطالعات تطبیقی کلام

Comparative Studies of Kalam

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی کلام توسط  دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.