فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

Quarterly Journal of Health Psychology and Social Behavior

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فصل نامه روان شناسی سلامت و رفتار اجتماعی را با هدف ارتقاء دانش تخصصی در زمینه روان شناسی و سلامت اجتماعی به انتشار می رساند، از دیگر اهداف این مجله فراهم آوردن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فصل نامه روان شناسی سلامت و رفتار اجتماعی را با هدف ارتقاء دانش تخصصی در زمینه روان شناسی و سلامت اجتماعی به انتشار می رساند، از دیگر اهداف این مجله فراهم آورن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی است. از محققان علاقه مند به موضوعات و محور های زیر دعوت می شود، مقالات خود را به سامانه مجله ارسال نمایند:

روان شناسی سلامت، روان شناسی بالینی و سلامت جامعه نگر، استرس و مقابله، سلامت اجتماعی ، اسناد، مقایسه اجتماعی، سبک زبان شناختی، پرخاشگری، همدلی، عاطفه، کلیشه سازی، تعارض های گروهی، ادراک اجتماعی، حافظه، شباهت، هویت اجتماعی، طرحواره های اجتماعی، برانگیختگی، کنترل، نگرش، تغییر نگرش، تصمیم گیری و حل مسئله، استدلال، استدلال اجتماعی، تعارض، اضافه بار شناختی، اثر ناظر یا شخص سوم، پدیده جهان عدل، خویشتن، همرنگی، شناخت اجتماعی، ارزشیابی شناختی، نقش اجتماعی، پیش داوری، خودپنداره، هماهنگی شناختی، ناهماهنگی شناختی، خودآگهی، نوع دوستی، اطاعت تعارض، ناهماهنگی شناختی، منبع کنترل باور به جهان عادل، خودکشی مقایسه اجتماعی، نقش اجتماعی، تبادل اجتماعی، هویت اجتماعی، اتلاف اجتماعی، علوم اعصاب اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی، لوث مسئولیت، اسناده، حل مسئله و تصمیم گری، خشونت در دانش آموزان، غمگینی و ترس های اجتماعی، پیشداوری، مدیریت استرس، تروما، کار، ازدواج و طلاق، خودشیفتگی، عذرخواهی گروهی، موسیقی و پرخاشگری، همدلی، هوش هیجانی و تعاملات اجتماعی، باورها و رفتار، تبلیغات، خویشتن اجتماعی، گوش به زنگی اجتماعی، روابط بین فردی، اخلاق، جنایت، خشم، قضاوت اخلاقی، ادراک خویشتن، درک بهزیستی، رفتارهای موافق اجتماعی، رفتار جامعه پسند، مشارکت شهروندی، کمک رسانی، نوعدوستی، روان شناسی شهری، ترافیک و تصادفات، تغییر نگرش های اجتماعی، هیجانات میان فرهنگی، فرهنگ و اول شخص الگوی مصرف، باورهای محیط زیست و ...

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات