فصلنامه تعالی منابع انسانی

The Journal of Human Resources Excellence

نشریه تعالی منابع انسانی، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و دانشگاهیان با تمرکز بر مباحث مدیریت و تعالی منابع انسانی پایه گذاری شده است و با هدف بهبود و پیشرفت در توسعه سازمان‌ها و دستیابی به شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و مدیریت دانش مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌کند.

هدف عمده نشریه تعالی منابع انسانی فراهم نمودن محیط علمی برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث تعالی منابع انسانی است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

محور اصلی: تعالی منابع انسانی

محور فرعی: بهره وری منابع انسانی

چشم انداز نشریه:

بهبود مدیریت و ارائه راه حل های نظری و عملی برای حل مسائل مربوط به مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمان های بازرگانی، صنعتی، دولتی.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

مدیریت منابع انسانی

مدیریت و توسعه سازمانی

رفتار سازمانی

رهبری سازمانی

روابط فرد و سازمان

نظریه های رفتاری سازمان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات