مقالات مجله علم مواد و مهندسی ایران، دوره 19، شماره 1