مقالات دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی، دوره 14، شماره 33