پژوهشنامه تبلیغ اسلامی

Tabligh Islamic research paper

پژوهشنامه تبلیغ اسلامی توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به زبان فارسی در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.

سه شماره نخست این مجله با عنوان فصلنامه افق تبلیغ چاپ شده است.