دفاعیه ارشد: بررسی تاثیر خودکارآمدی و سرسختی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه و اشتیاق کاری با میانجی ارتباطات سازمانی

درج در سایت: 6 آذر 1401 - تعداد مشاهده 380 بار