فصلنامه مدل های کمی مدیریت

فصلنامه مدل های کمی مدیریت توسط دانشگاه رجا منتشر می شود.

این نشریه به صورت فصلی و به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با مدیریت مقاله می پذیرد.